SEALINE - South African Angling and Boating Community Home 
Home Recent Search search Menu menu Not logged in - Login | Register


 Moderated by: Emperor Page:    1  2  3  4  5  6  ...  Next Page Last Page  
New Topic Reply Printer Friendly
SSEC WC ANNOUNCEMENTS  Rating:  Rating
 
AuthorPost
 Posted: Tue Dec 15th, 2009 07:10 am
  PM Quote Reply
1st Post
kaspaas
Sealiner


Joined: Fri Jan 9th, 2009
Location: Melkbosstrand, South Africa
Posts: 2907
Equipment: Lots and lots.... and growing as we speak!
Best Catch: Kob 17 kg, Steenbras 13,5kg, Garrick 7 kg, Sandshark 30 ...
Favorite Fishing Spot: Melkbosstrand, Skeleton Coast Namibia, Flamingo Lodge Angola
Boat: None, I cast far enough from the beach.
Club: Sealine Social Eds Club, WC
Status: 
Offline
Mana: 
My Gallery: 
Hi daar Manne en Meisies

Soos u seker bewus is, het die SSEC:WC Bestuur onlangs vergader ten einde paar sake uit te klaar en spesifiek ook om solank oor ons Struisbaai kompetisie te besin. Ek haal graag die besluite hierby aan. Let asb daarop dat hierdie post reeds op die Struisbaai kompetisie thread onder Club Events geplaas is. Ek plaas dit egter ook hier vir volledigheid.

1.         Struisbaai kompetisie- Januarie 2010

1.1.             Kompetisiedatum:
Dit blyk dat Klublede wat nou reeds akkommodasie vir 16 Januarie 2010 wou bespreek het, vasgestel het dat die WP liga bykans alle beskikbare akkommodasie in Struisbaai vir hulle doeleindes bespreek het. Die vrees is ook uitgespreek dat die teenwoordigheid van die WP liga kompeteerders ons aktiwiteite negatief mag affekteer. Ons het tydens ons laaste algemene ledevergadering die datum vanaf 9 Januarie na 16 Januarie verskuif juis omdat gemeen is dat dit dan nog vakansietyd is en dat akkommodasie skaars mag wees. Van die Sealine lede wat Struisbaai ken is egter van mening dat die dorp kort na Nuwejaar begin leegloop en dat dit dus nie so ’n probleem behoort te wees nie. Vanwee die feit dat ons volgende kompetisie op 13 Februarie 2010 plaasvind, kan ons die datum nie verder uitstoot nie.
In die omstandighede is besluit dat ons die datum terugverskuif na 9 Januarie 2010 soos dit aanvanklik was.

1.2.             Kompetisie area:
Struisbaai:- Brandfontein grafte tot Heuningnesrivier/De Mond. 

1.3.             Akkommodasie in Struisbaai en Vervoer reelings:
Dit is nie prakties uitvoerbaar dat Bestuur probeer om die akkommodasie en vervoer namens die lede vir die Struisbaai-naweek te reel nie. Lede word gevolglik versoek om aan te dui of hulle geleenthede vir ander lede het wat nie akkommodasie kan bekom nie of vervoerprobleme mag ondervind. Dit word voorgestel dat lede onder mekaar skakel ten einde beide akkommodasie en vervoer te reel en sodoende kostes te bespaar. Bestuur sal probeer fasiliteer waar dit nodig blyk te wees.

1.4.             Kompetisietye: Begin 04:00 (Telkaarte word uitgedeel vanaf  03:45 - 04:00)
Telkaarte inhandig: 16:00 tot 16:30 (Geen grasie na 16:30. Laatkommers sal gediskwalifiseer word) 
Let wel: Lede wat nie die 04:00 begintyd haal vir die afhaal van hul Telkaarte (Score Cards) nie, het grasie tot 05:00 om hulle Telkaarte by die Kompetisie Beampte af te haal. Die Kompetisie Beampte (Competition Secreatary) sal mettertyd aangewys word. Indien hulle dit nie teen 05:00 by hom kan afhaal nie sal hulle gediskwalifiseer word. Daar is besluit dat slegs die Kompetisie Beampte voortaan Telkaarte sal uitdeel aangesien hy ook sal rekord hou van wie kaarte ontvang. Sien ook Item 2 onder ‘Points System’ hierbenede.

1.5.       Die Bymekaarkomplek met die aavang van die kompetisie (oggend) is die Nostras Restaurant parkeerarea naby die Struisbaai hawe. Let wel, dis nie binne die hawe gebied nie.

1.6.             Telkaarte (Score Cards) word ook na afloop van die kompetisie (‘weigh-in’)by die Nostras Restaurant parkeerarea ingedien. Tyd: 16:00 tot 16:30 stiptelik.

1.7.             Die plek waar die prysuitdeling en funksie sal plaasvind, sal mettertyd aangekondig word. Soos gebruiklik sal elke lid vir sy eie drank en kos verantwoordelik wees. Ander logistieke reelings sal mettertyd aangekondig word.

1.8.             Punte toedeling vir Kabeljou gevang tydens die Struisbaai kompetisie.
Die area vir die Struisbaai kompetisie strek aan weerskante van Agulhas. Daar geld verskillende lengte beperkings vir Kabeljou ten Ooste en Weste van Agulhas. Aangesien die Klub ‘catch and release’ tydens kompetisies toepas, word geen hengel ordonansies oortree indien punte op dieselfde basis aan Kabeljouvangste ten Ooste en Weste van Agulhas toegeken word nie. Ten einde enige verwarring of moontlike knoeiery te vermy, is besluit dat die minimum lengte vir Kabeljou op 50 cm slegs gedurende die Struisbaai kompetisie sal geld. Dit is belangrik om daarop te let dat dit slegs geld vir vis wat weer vrygelaat word. Alle wetlike voorskrifte geld vir vis wat nie vrygelaat word nie.

1.9.       Marthin is gevra om ouder gewoonte ’n aantal Google maps van die Struisbaai hengelarea en bymekaarkom plekke te plaas.

2.                   ‘Points system’:
Na aanleiding van die probleme wat tydens die onlangse Klub kompetisie opgeduik het, is die bestaande punte stelsel hersien. Daar is op die volgende met betrekking tot die punte toekenning besluit vir deelname aan ’n kompetisie en bywoning van sosiale geleenthede na afloop van kompetisies:
Alle deelnemers wat beide die kompetisie en ten minste ’n halfuur van die sosiale funksie na afloop van die inweeg bywoon, kan 30 punte vir die dag verdien, mits sodanige deelnemer aan al die vereistes van die kompetisie voldoen het. 
Indien ’n kompetisie teen 04:00 begin, sal Telkaarte (Score Cards) vanaf vroeër die oggend tot 04:00 by die plek van byeenkoms uitgedeel word. Daarna het laatkommers een uur grasie om hul kaarte by die Kompetisie Beampte (Competition Secretary) af te haal, dus tot 05:00 vir doeleindes van hierdie voorbeeld. Slegs die Kompetisie Beampte sal voortaan kaarte uitdeel aangesien hy voortaan sal aanteken wie Telkaarte ontvang.
Telkaarte moet teen die afsnytyd soos aangedui, ingedien word. Indien ’n kaart na die afsnytyd ingedien word, sal sodanige deelnemer gediskwalifiseer word en hy sal gevolglik nie die 15 punte vir bywoning van die kompetisie kry nie en ook geen punte vir sy vangste verdien nie.
Indien ’n deelnemer nie persoonlik sy kaart by die afsnytyd kan indien nie, kan hy VOOR AANVANG VAN DIE KOMPETISIE met die Kompetisie Beampte reël dat ’n mede-deelnemer sy kaart voor die afsnytyd namens hom indien, wat hom dan 15 punte vir bywoning van die kompetisie verdien sowel as alle punte vir wettige vis gevang.
’n Deelnemer wat nie die afsnytyd vir inweeg haal nie en gevolglik vir doeleindes van die kompetisie gediskwalifiseer word, kan steeds 15 punte verdien vir bywoning van die sosiale funksie na die inweeg, mits hy die funksie vir ten minste ’n halfuur bywoon. Sodanige 15 punte vir sosiale bywoning tel egter slegs vir sy jaarpunt en word nie in berekening gebring vir die betrokke maand se kompetisie nie. Hierdie reël geld ook vir lede wat nie die hengelkompetisie kan bywoon nie maar wel agterna die sosiale funksie bywoon. In so ’n geval sal ’n lid wel 15 punte vir sy bywoning (ten minste 30 minute) van die sosiale funksie verdien maar sodanige punte tel slegs vir ’n lid se jaarpunt en word nie vir die betrokke maand se kompetisie in berekening gebring nie.
Die rede hiervoor is om te verhoed dat die finale punte vir ’n maand se kompetisie onbepaald vertraag word deur deelnemers wat die inweeg afsnytyd mis maar heelwat later arriveer en dan op punte vir sosiale bywoning aandring, welke punte ’n impak op die finale kompetisiestand vir die maand kan inhou.   

3.         Indien enige lid ’n brief benodig om namens die Klub vir skenkings te beding, moet die Sekretaris om so brief genader word. Die Sekretaris sal sodanige brief opstel wat dan deur die Voorsitter geteken en direk aan die skenkingsinstansie gestuur sal word. Dit is om te verhoed dat sodanige briewe misbruik kan word en in die proses vir Sealine se naam en beeld in die gedrang bring.

4.         Die Sekretaris sal die Konstitusie, Reëls en die Spesielys in een dokument saamvat en dit op die Announcements thread plaas. Slegs die Sekretaris en Score Keeper sal voortaan posts op die Announcements thread plaas. Die besluit is geneem ten einde die aantal posts op die thread so min as moontlik te hou asook om verwarring te vermy.

5.                   Klub finansies:
Soos lede bewus is, is Seawiid onlangs as nuwe Tesourier van die Klub verkies. Hy het rapporteer dat ’n aantal betalingsadviese van lede met die oorhandiging van die Klub se rekords vermis geraak het. In die enkele gevalle waar hy dit nie kan opspoor nie sal hy die betrokke lede persoonlik pm en dit van hulle aanvra. Lede se samewerking en geduld in die verband sal opprys gestel word.

6.                   Lede besonderhede:
Seawiid sal voortaan voor elke kompetisie die lede rekords kontroleer ten einde lede wie se hengelpermitte reeds verstryk het, te identifiseer. Dit is egter steeds lede se verantwoordelikheid om hul hengelpermitte betyds te hernieu en hul nuwe besonderhede betyds aan die Tesourier (Seawiid) deur te gee. Dit sal ’n swak refleksie op Sealine wees indien enige Sealine lid sonder geldige hengelpermit betrap sou word. Lede se volle samewerking in die verband sal ook waardeer word.

Kaspaas 

 

Back To Top PM Quote Reply  

 Posted: Thu Jan 7th, 2010 03:35 am
  PM Quote Reply
2nd Post
kaspaas
Sealiner


Joined: Fri Jan 9th, 2009
Location: Melkbosstrand, South Africa
Posts: 2907
Equipment: Lots and lots.... and growing as we speak!
Best Catch: Kob 17 kg, Steenbras 13,5kg, Garrick 7 kg, Sandshark 30 ...
Favorite Fishing Spot: Melkbosstrand, Skeleton Coast Namibia, Flamingo Lodge Angola
Boat: None, I cast far enough from the beach.
Club: Sealine Social Eds Club, WC
Status: 
Offline
Mana: 
My Gallery: 
Hi SSEC:WC lede

Ek plaas die klub se kompetisie datumlys ter kennisname. Maak solank julle datums vas sodat daar nie later drama by die huis of die werk is nie. 

 

Attachment: Competition dates.doc (Downloaded 83 times)

Back To Top PM Quote Reply

 Posted: Tue Feb 2nd, 2010 08:49 am
  PM Quote Reply
3rd Post
kaspaas
Sealiner


Joined: Fri Jan 9th, 2009
Location: Melkbosstrand, South Africa
Posts: 2907
Equipment: Lots and lots.... and growing as we speak!
Best Catch: Kob 17 kg, Steenbras 13,5kg, Garrick 7 kg, Sandshark 30 ...
Favorite Fishing Spot: Melkbosstrand, Skeleton Coast Namibia, Flamingo Lodge Angola
Boat: None, I cast far enough from the beach.
Club: Sealine Social Eds Club, WC
Status: 
Offline
Mana: 
My Gallery: 
Aan alle SSEC:WC lede

Sien asseblief die jongste aangepaste Konstitusie, Reels en Spesielys, gedateer 26 Maart 2010. Ignoreer asseblief vorige weergawes van die dokument. Die inhoud daarvan geld met onmiddellike effek.

Al wysiging is onder Item 7.1. van die Reels. Die Klub se geografiese kompetisie area is onder die item ingebring. Dit was voorheen vervat in 'n afsonderlike Besluite dokument gedateer 12 September 2009 wat sedertdien van hierdie 'thread' verwyder is. Dit is dus bloot 'n regstelling vir doeleindes van volledigheid. 

Dankie

___________________________________________________________

To all SSEC members

Please see attached latest updated Constitution, Rules and Species List dated 26 March 2010. Please ignore previously posted documents. The contents of this document applies with immediate effect.

The amendment refers to Item 7.1. in the Rules which defines the Club's geographic area for competition purposes. This item was originally posted in a Decisions document dated 12 September 2009 that has since been removed from this thread. This amendmend is therefore simply a correction for purposes of completeness.

Thanks

Attachment: SSEC-WC Constitution,Rules&Species-003[26-03-2010][1].doc (Downloaded 58 times)

Last edited on Tue Nov 16th, 2010 05:00 am by kaspaas

Back To Top PM Quote Reply  

 Posted: Thu Feb 4th, 2010 08:14 am
  PM Quote Reply
4th Post
kaspaas
Sealiner


Joined: Fri Jan 9th, 2009
Location: Melkbosstrand, South Africa
Posts: 2907
Equipment: Lots and lots.... and growing as we speak!
Best Catch: Kob 17 kg, Steenbras 13,5kg, Garrick 7 kg, Sandshark 30 ...
Favorite Fishing Spot: Melkbosstrand, Skeleton Coast Namibia, Flamingo Lodge Angola
Boat: None, I cast far enough from the beach.
Club: Sealine Social Eds Club, WC
Status: 
Offline
Mana: 
My Gallery: 
To all SSEC:WC members

I'm pleased to submit the minutes of the Members meeting that took place on Wednesday, 3 February 2010.

Members are urged to read through it so as to familiarise themselves with the logistical arrangements for the coming Club Competition as well as the recent changes to the Species Lists and Competition Rules. The Constitution, Rules and Species List is posted elesewhere on this thread.

______________________________________________________________

Aan alle SSEC:WC lede

Ek heg graag die notule van die jongste Ledevergadering van 3 Februarie 2010 hierby aan.

Lede word vriendelik versoek om asseblief die inhoud daarvan deur te lees ten einde hulle van die logistieke reelings m.b.t. die komende Klubkompetisie te vergewis sowel as om kennis te neem van die jongste wysigings aan die Kompetisiereels en Spesielyste. Die jongste weergawe van die betrokke dokument verskyn elders op hierdie 'thread'. 

KaspaasAttachment: Minutes members 3-02-2010.doc (Downloaded 38 times)

Back To Top PM Quote Reply

 Posted: Mon Feb 15th, 2010 08:07 am
  PM Quote Reply
5th Post
***Galjoen***
Sealiner


Joined: Sat Dec 27th, 2008
Location: Cape Town, South Africa
Posts: 9376
Equipment: Loomis Franklin HMG, Diawai Saltist, Shimano Toruim +++
Best Catch: 3 M's
Favorite Fishing Spot: ***DE HOOP to False Bay***
Boat: Kanoo
Club: TRS : WP 778
Status: 
Offline
Mana: 
.

 


Last edited on Thu Jun 17th, 2010 09:09 am by ***Galjoen***

Back To Top PM Quote Reply  

 Posted: Fri Mar 5th, 2010 08:53 am
  PM Quote Reply
6th Post
kaspaas
Sealiner


Joined: Fri Jan 9th, 2009
Location: Melkbosstrand, South Africa
Posts: 2907
Equipment: Lots and lots.... and growing as we speak!
Best Catch: Kob 17 kg, Steenbras 13,5kg, Garrick 7 kg, Sandshark 30 ...
Favorite Fishing Spot: Melkbosstrand, Skeleton Coast Namibia, Flamingo Lodge Angola
Boat: None, I cast far enough from the beach.
Club: Sealine Social Eds Club, WC
Status: 
Offline
Mana: 
My Gallery: 
Hi SSEC:WC Members and all interested Sealiners

 
Please take note of the Club’s Members meeting in preparation of the Club’s competition on 20 March 2010 at Pearly Beach

Date: Tuesday 16 March 2010
Time: 19H00
Venue: The Polo & Hunt Club, Durbanville

Please confirm if you will be able to attend.
 
Die klub se fasiliteite is in die middel van die resiesbaan in Durbanville. Ingang is in Race Course Road en baie duidelik gemerk. As jy by die baan se terrein indraai, draai onmiddellik regs en volg maar net die pad. Dis lae geboutjies amper in die middel van die kompleks. Belangrik, dis nie die groot dubbelverdieping klubhuisgeboue onder links van die hoofingang nie.

Daar is ‘n kontantkroeg en die pryse is billik. 

Die voorgestelde Agenda is aangeheg. Indien u enige items daartoe wil byvoeg, pm my asseblief.

 
Kaspaas
Klub Sekretaris
SSEC:WC
0727636100

Attachment: Agenda Members 16-03-2010.doc (Downloaded 9 times)

Last edited on Fri Mar 5th, 2010 08:54 am by kaspaas

Back To Top PM Quote Reply

 Posted: Fri Mar 12th, 2010 04:04 pm
  PM Quote Reply
7th Post
***Galjoen***
Sealiner


Joined: Sat Dec 27th, 2008
Location: Cape Town, South Africa
Posts: 9376
Equipment: Loomis Franklin HMG, Diawai Saltist, Shimano Toruim +++
Best Catch: 3 M's
Favorite Fishing Spot: ***DE HOOP to False Bay***
Boat: Kanoo
Club: TRS : WP 778
Status: 
Offline
Mana: 


.

Last edited on Thu Jun 17th, 2010 09:09 am by ***Galjoen***

Back To Top PM Quote Reply  

 Posted: Wed Mar 17th, 2010 08:19 am
  PM Quote Reply
8th Post
kaspaas
Sealiner


Joined: Fri Jan 9th, 2009
Location: Melkbosstrand, South Africa
Posts: 2907
Equipment: Lots and lots.... and growing as we speak!
Best Catch: Kob 17 kg, Steenbras 13,5kg, Garrick 7 kg, Sandshark 30 ...
Favorite Fishing Spot: Melkbosstrand, Skeleton Coast Namibia, Flamingo Lodge Angola
Boat: None, I cast far enough from the beach.
Club: Sealine Social Eds Club, WC
Status: 
Offline
Mana: 
My Gallery: 
Hi All

I’m pleased to post the decisions taken at last night’s SSEC:WC members meeting.


1.        Thirteen members and one guest attended. A number of members did submit their apologies for not   attending. Several, however, did not. We need you to attend, guys. We need your inputs to improve the Club.


2.        Logistical arrangements: Pearly Beach competition  20 March 2010:


2.1.   Fishing area; De Kelders to De Damme – Hannes101 has already posted Google maps elsewhere on Sealine.


2.2.   Competition Secretary: Boskabeljou (Jaco) has been appointed for this competition.


2.3.   Start and end times of competition:
Start: 05:45 – 06:00. End (way-in): 16:00 – 16:30. (No grace after 16:30 and any late submissions will be disqualified). NOTE: Members who do not make the morning starting time (06:00) will have grace until 07:00 to collect their Score Cards from the Competition Secretary, wherever he might be. Late-comers can contact him on his Cell (084 247 0688) to establish his whereabouts and to collect their Score cards BEFORE 07:00 from him. Please note that he WILL NOT issue Score cards to members who do not meet the final cut-off time of 07:00. Any members who do not meet this grace period shall be disqualified from the competition. They may, however, participate in the day’s fishing on a non-competitive basis and attend the weigh-in event, thus earning 15 points for attending the weigh-in event.

2.4.   Venue for issuing and return of Score Cards: Parking area at the Pearly Beach Angling and Recreational Club on the road to Pearly Beach. Facility is on the road to Pearly Beach, some 1½ to 2 km from turn-off from main road, at speed bumps in road.


2.5.   After party: Arrangements will be confirmed but it will probably be at the same venue as item 2.4.


2.6.   Renewal of Members’ angling permits: In line with the Club’s Constitution and stated policies, members will be expected to show their valid angling permits before the Competition Secretary provides them with their Score Cards. No exceptions will be made.
Members are also urged to send the details of their latest valid angling permits to our Treasurer, Seawiid to update the Club’s records.

2.7.   Accommodation: Anyone still experiencing problems in this regard can contact Marthin. He might have space available.


3.        General:


3.1.   Additional Club events: Galjoen and Killer Strepie currently planning first “Galjoen clinic” It will include recommended traces, tackle, bait presentation and practical demonstrations. Time and place to be confirmed. It will probably be open to all interested Sealiners.
It was also decided that non-competitive fishing outings will be arranged. This could include venues outside the Club’s demarcated competition areas. One suggested venue was Witsand. Craig knows about an ideal venue near Witsand with sufficient accommodation to accommodate all the Club members. He will pursue this possibility and report back.

3.2.   ‘Cleaning beaches’ initiative: Marthin reported that he is still waiting for further communications in this regard from Sealine Admin. In the meantime all Sealiners and specifically SSEC:WC members are urged to clean-up fishing spots wherever they encounter rubbish and to post photo’s of such clean-ups on Sealine.


3.3.    Five Species Competion, Struisbaai: SSEC:WC did not enter teams. Due to circumstances very few Sealiners attended.


3.4.   Future Competition dates and venues: Dates and venues where identified for April to July 2010. Please see updated ‘Competition Dates and Venues’ (attached).


3.5.   Sponsors: One or two suppliers have shown interest in sponsoring the Club’s events. Marthin is still negotiating with them. In the meantime all members are urged to seek additional sponsors and donations to the Club.


3.6.   Sealine Birthday bash: The annual Sealine Birthday bash will probably take place during October and will be at the Hole in the Wall again. Western Cape Sealiners are urged to attend this year. A number of SSEC:WC members have already indicated that they are interested. It is considered to arrange that those interested drive together to save costs. To be further discussed nearer to the time.


Kaspaas


Club Secretary

Attachment: Competition dates.doc (Downloaded 20 times)

Last edited on Wed Mar 17th, 2010 01:47 pm by kaspaas

Back To Top PM Quote Reply

 Posted: Wed Mar 17th, 2010 09:10 am
  PM Quote Reply
9th Post
Marthin
Moderator


Joined: Wed Jul 9th, 2008
Location: Cape Town, Durbanville, South Africa
Posts: 13505
Equipment: BM G3, Seagrand II, Others, Shimano reels
Best Catch: 17kg Cracker, 11.8kg Cracker, 8kg Cracker, 7kg Steenie
Favorite Fishing Spot: Gouritzmond
Boat: None
Club: 
Status: 
Offline
Mana: 
Eerste map

Attachment: Map 1 PB.JPG (Downloaded 1769 times)

Back To Top PM Quote Reply  

 Posted: Wed Mar 17th, 2010 09:11 am
  PM Quote Reply
10th Post
Marthin
Moderator


Joined: Wed Jul 9th, 2008
Location: Cape Town, Durbanville, South Africa
Posts: 13505
Equipment: BM G3, Seagrand II, Others, Shimano reels
Best Catch: 17kg Cracker, 11.8kg Cracker, 8kg Cracker, 7kg Steenie
Favorite Fishing Spot: Gouritzmond
Boat: None
Club: 
Status: 
Offline
Mana: 
Zoom Zoom

Attachment: Map 2 PB.JPG (Downloaded 1769 times)

Back To Top PM Quote Reply

 Posted: Tue Apr 6th, 2010 12:24 pm
  PM Quote Reply
11th Post
kaspaas
Sealiner


Joined: Fri Jan 9th, 2009
Location: Melkbosstrand, South Africa
Posts: 2907
Equipment: Lots and lots.... and growing as we speak!
Best Catch: Kob 17 kg, Steenbras 13,5kg, Garrick 7 kg, Sandshark 30 ...
Favorite Fishing Spot: Melkbosstrand, Skeleton Coast Namibia, Flamingo Lodge Angola
Boat: None, I cast far enough from the beach.
Club: Sealine Social Eds Club, WC
Status: 
Offline
Mana: 
My Gallery: 
Hi SSEC:WC Members and all interested Sealiners

Please take note of the Club’s Members meeting on Tuesday, 20 April 2010 in preparation of the Club’s competition on 24 April 2010 at Gordon’s Bay to Kleinmond. Unfortunately the venue is not available the usual week before the week of the competition, hence the meeting scheduled for this date.

Date: Tuesday 20 April 2010
Time: 19H00
Venue: The Polo & Hunt Club, Durbanville

Please confirm if you will be able to attend.

Die klub se fasiliteite is in die middel van die resiesbaan in Durbanville. Ingang is in Race Course Road en baie duidelik gemerk. As jy by die baan se terrein indraai, draai onmiddellik regs en volg maar net die pad. Dis lae geboutjies amper in die middel van die kompleks. Belangrik, dis nie die groot dubbelverdieping klubhuisgeboue onder links van die hoofingang nie.

Daar is ‘n kontantkroeg en die pryse is billik.

‘n Voorgestelde Agenda is ook aangeheg. Indien u enige items wil byvoeg, pm my asseblief. 

 
Kaspaas
Klub Sekretaris
SSEC:WC
0727636100
sealineclub@gmail.com

Attachment: Agenda Members 20-04-2010.doc (Downloaded 7 times)

Last edited on Fri Apr 9th, 2010 12:33 pm by kaspaas

Back To Top PM Quote Reply  

 Posted: Wed Apr 21st, 2010 08:47 am
  PM Quote Reply
12th Post
kaspaas
Sealiner


Joined: Fri Jan 9th, 2009
Location: Melkbosstrand, South Africa
Posts: 2907
Equipment: Lots and lots.... and growing as we speak!
Best Catch: Kob 17 kg, Steenbras 13,5kg, Garrick 7 kg, Sandshark 30 ...
Favorite Fishing Spot: Melkbosstrand, Skeleton Coast Namibia, Flamingo Lodge Angola
Boat: None, I cast far enough from the beach.
Club: Sealine Social Eds Club, WC
Status: 
Offline
Mana: 
My Gallery: 
 

Hi All

I’m pleased to post the decisions taken at last night’s SSEC:WC members meeting.

1.     Fourteen members, including three newcomers, attended. A number of members did submit their apologies for not   attending. Several, however, did not. We need you to attend, guys. We need your inputs to improve the Club.
A hearty welcome to the new guys that attended last night. Hope to see you join the Club soon.

2.     Logistical arrangements: Gordons Bay to Kleinmond competition  24 April  2010:

2.1.   Fishing area: Gordons Bay (Old harbour’s long wall) to Kleinmond.

2.2.   Competition Secretary: Meesterbeer (Ruan Burger) has been appointed for this competition.

2.3.   Start and end times of competition:
Start: 05:45 – 06:00.
End (way-in): 15:00 – 15:30. (No grace after 15:30 and any late submissions will be disqualified).

NOTE: Members who do not make the morning starting time (06:00) will have grace until 07:00 to collect their Score Cards from the Competition Secretary, wherever he might be. Late-comers can contact him on his Cell (079 727 3243) to establish his whereabouts and to collect their Score cards BEFORE 07:00 from him. Please note that he WILL NOT issue Score cards to members who do not meet the final cut-off time of 07:00. Any members who do not meet this grace period shall be disqualified from the competition. They may, however, participate in the day’s fishing on a non-competitive basis and attend the weigh-in event, thus earning 15 points for attending the weigh-in event.

2.4.   Venue for issuing Score Cards: BP Garage at fork opposite Hendon Park camping area, Gordons Bay.

2.5.  Return of Score Cards: Parking area at entrance to Harmony Park camping area, Gordons Bay.

2.6.  After party: To be confirmed at weigh-in but provisionally indicated as Harmony Park camping area, Gordons Bay.

2.7.  Renewal of Members’ angling permits: The Club’s Treasurer confirmed that all members had provided him with their valid Fishing Permits.

3.     General:

3.1.  Additional Club events: Galjoen and Killer Strepie are to conduct a  “Galjoen clinic” It will include recommended traces, tackle, bait presentation and practical demonstrations. Time and place to be confirmed within the next month but will not clash with other events of the Club. It was decided that it will be open to all interested Sealiners and outside persons. 
Persons that attend will be asked to make a voluntary contribution towards the Club’s funds.

3.2.   ‘Cleaning beaches’ initiative: Marthin reported that he is still waiting for further communications in this regard. It appears that the parties that had initiated this venture have since been quiet. It was therefore decided that the Club will proceed with this initiative on its own. Kaspaas undertook to make contact with local media for exposure. In the meantime all Sealiners and specifically SSEC:WC members are urged to clean-up fishing spots wherever they encounter rubbish and to post photo’s of such clean-ups on Sealine.

3.3.   Pearly Beach competition feedback: It was generally agreed that this was one of our best outings, albeit without much fish being caught on the day. The Secretary (Kaspaas) reported that he had written a letter of thanks to the Chairman of the Pearly Beach Angling Club whose club facilities we used. That Club indicated that they found our approach in terms of catch and release very interesting and would be interested to compete against us at some time in the future. This was generally accepted and Management was tasked to pursue this further.

3.4.   Sponsors: Two suppliers have shown interest in sponsoring the Club’s events. Marthin reported that T-Line Pro CC. has agreed to sponsor the Club’s monthly competition. Similarly Wikus reported that Alpha Pro Fishing Specialists has made a contribution in the form of R500 worth of Gift Vouchers. Club members are urged to support both sponsors whenever they procure fishing tackle. The two sponsors will also be provided with publicity at Club events.
Another sponsor, Bennie Jordaan has indicated that he would present the Club with a custom made wooden lure with special inscription made on it as first prize to the Monthly Competition winner.

3.5.   Sealine Birthday bash: The annual Sealine Birthday bash will take place during November and will be at the Hole in the Wall again. Western Cape Sealiners are urged to attend this year. A number of SSEC:WC members have already indicated that they are interested. Mobi Dick (Nico) announced that he has accommodation available for 6 to 8 persons. Interested members should contact him in this regard.

3.6.   Inter-Sealine events outside the Club’s area: Although no new developments have been reported, this item will be retained on the agenda for future meetings.

3.7.   Improved publicity for the Club – photos and reports: It was felt that not enough is being done to promote the Club’s activities. It was therefore decided that all Club members should make a point of taking photo’s during events such as the Club’s competitions. It was also decided that members should forward all such photo’s and reports to ***Galjoen*** (Wikus), who will be responsible to post it with the rest of the Competition reports.

3.8.   Angola trip: Sealine Admin has announced a fishing trip to Angola during July 2010. Members have been asked to consider going. Kaspaas and Hannes101 have already indicated that they are seriously considering going. The organizer, Simen has indicated that he would post more information in this regard on Sealine in the very near future.


Kaspaas
Club Secretary

:welcomesea::welcomesea::welcomesea::welcomesea:

Back To Top PM Quote Reply

 Posted: Tue May 4th, 2010 07:58 am
  PM Quote Reply
13th Post
kaspaas
Sealiner


Joined: Fri Jan 9th, 2009
Location: Melkbosstrand, South Africa
Posts: 2907
Equipment: Lots and lots.... and growing as we speak!
Best Catch: Kob 17 kg, Steenbras 13,5kg, Garrick 7 kg, Sandshark 30 ...
Favorite Fishing Spot: Melkbosstrand, Skeleton Coast Namibia, Flamingo Lodge Angola
Boat: None, I cast far enough from the beach.
Club: Sealine Social Eds Club, WC
Status: 
Offline
Mana: 
My Gallery: 
Hi SSEC:WC Members and all interested Sealiners

 
Please take note of the Club’s Members meeting on Tuesday, 11 May 2010 in preparation of the Club’s competition on 15 May 2010 at Cape Point.

Date: Tuesday 11 May 2010
Time: 19H00 (Executive members meet at 18:00)
Venue: The Polo & Hunt Club, Durbanville

Please confirm if you will be able to attend.

Die klub se fasiliteite is in die middel van die resiesbaan in Durbanville. Ingang is in Race Course Road en baie duidelik gemerk. As jy by die baan se terrein indraai, draai onmiddellik regs en volg maar net die pad. Dis lae geboutjies amper in die middel van die kompleks. Belangrik, dis nie die groot dubbelverdieping klubhuisgeboue onder links van die hoofingang nie.

Daar is ‘n kontantkroeg en die pryse is billik.

‘n Voorgestelde Agenda is ook aangeheg. Indien u enige items wil byvoeg, pm my asseblief. 

Kaspaas
Klub Sekretaris
SSEC:WC
0727636100
sealineclub@gmail.com

Attachment: Agenda Members 11-05-2010.doc (Downloaded 8 times)

Back To Top PM Quote Reply  

 Posted: Wed May 12th, 2010 09:30 am
  PM Quote Reply
14th Post
Mobi Dick
Sealiner


Joined: Fri Jan 16th, 2009
Location: Richwood (Close To Bothasig), South Africa
Posts: 290
Equipment: Purglas Execitive 400/2 & 400/3, Finchaser, Diawa SL 50 SH, ...
Best Catch: 13 kg Kob
Favorite Fishing Spot: Strand Area
Boat: Crayfish Dinghy with 15 hp Yamaha
Club: SSEC: WC
Status: 
Offline
Mana: 
Jippee en nou kan ek ook iets post op hiedie heilige thread - en dit is die volgende.

Hi All

I’m pleased to post the decisions taken at last night’s SSEC:WC members meeting.

1.        Eleven existing members, two new members and one guest attended. A number of members did submit their    apologies for not   attending. Several, however, did not. We need you to attend, guys. We need your inputs to improve the Club.

2.         At the meeting it was decided that the venue for this coming Saturday, 15 May 2010 will be changed due to the distance and costs involved to go and fish Cape Point for only a couple of hours due to most members wanting to watch the rugby. The Cape Point competition is therefore swapped with the Blouberg / Melkbos competition but with an extended fishing area.

 

2.1.   New Fishing area; Milnerton Light House to the fence at Koeberg Power Station.


2.2.   Competition Secretary: Marthin has been appointed for this competition.

2.3.   Start and end times of competition: Start: 06:45 – 07:00. End (way-in): 14:30 – 15:00. (No grace after 15:00 and any late submissions will be disqualified). NOTE: Members who do not make the morning starting time (07:00) will have grace until 08:00 to collect their Score Cards from the Competition Secretary, wherever he might be. Late-comers can contact him on his Cell (082 380 0025) to establish his whereabouts and to collect their Score cards BEFORE 08:00 from him. Please note that he WILL NOT issue Score cards to members who do not meet the final cut-off time of 08:00. Any members who do not meet this grace period shall be disqualified from the competition. They may, however, participate in the day’s fishing on a non-competitive basis and attend the weigh-in event, thus earning 15 points for attending the weigh-in event.


2.4.   Venue for issuing of Score Cards: Parking area at the Milnerton Light House.

Venue for return of Score Cards: Derde Steen.

2.5.   After party: No specific arrangements have been made due to most members wanting to get to wherever they are going to watch the rugby. If some of you however wish to get together please make your own arrangements.


 
3.        General:


3.1.   Additional Club events: It was envisaged by Galjoen to have the “Galjoen Clinic” during one of the competitions, but due to the next competition being at Cape Point which is not suitable for the clinic and time running out fast the clinic will have to be held as a separate event. Galjoen made a firm commitment that he would provide us with a date and venue by next week at the latest. Once the date has been finalised further information in this regard will be posted. It was also decided that non-competitive fishing outings will be arranged. This could include venues outside the Club’s demarcated competition areas.


3.2.   ‘Cleaning beaches’ initiative: As it is now definitely winter Marthin has indicated that this initiative must stand over until the summer and will be removed from the agenda for now. In the meantime all Sealiners and specifically SSEC:WC members are urged to clean-up fishing spots wherever they encounter rubbish and to post photo’s of such clean-ups on Sealine.

3.3.    April competition feedback: All members present agreed that it was a very enjoyable day and some even suggested that we look at ending future competitions earlier to ensure a nice social get together afterwards.

3.4.   Sponsors: Kaspaas has concluded an agreement with CORAL WETSUITS whereby they will give 15% discount on custom made fishing wetsuits (Farmer John) with effect from 1 July 2010. The normal price will be R 850.00 for S – XL and R 1 000.00 for XXL and bigger while SSEC: WC member’s prices will be R 722.50 for S – XL and R 850 for XXL and bigger. Should you wish to acquire one of these wetsuits please request a letter confirming your membership of SSEC: WC should we not have issued you with a membership card.

Marthin confirmed that the first lure trophy has been finished and posted to him and that it should reach him by Thursday. The colour scheme of the second one has been agreed upon and manufacturing will begin shortly. Should anyone have some inputs in this regard (Once they have seen the trophy) please make contact with Marthin.

Wikus indicated that Alpha Pro appreciated the exposure that we gave them at the previous competition and have posted / will post the photos on their website. They are also willing to provide future sponsorships, but due to it being winter business has slowed down. So guys come on – put in the effort and go and support them in Brackenfell.

3.5.   Sealine Birthday bash: Mobi Dick is still awaiting feedback from Homie on the accommodation issue before he can make bookings and let other members know what the situation is. As soon as feedback is received information will be placed on the site to get a group together to attend the bash. Marthin will also try and get Homie to speed up his response.

 

3.6.           New members: As there have been a number of enquiries from potential new members it necessitated the meeting to re-look the tariffs payable for joining the club during a year. It was approved by the meeting that the following structure should apply – Joining during the first 6 months of the year i.e. July to December = Full fee of R 150.00 payable.

                         Joining during the next 4 months of the year i.e. January to April   = Half the fee (R 75-00) payable.

   Joining during the last 2 months of the year i.e. May and June        = Full fee of R 150.00 payable which will

                                                                                                                  make the member a full paid member

                                                                                                                  for 14 months i.e. the two months plus

                                                                                                                  the next year.   2 MONTHS FREE

 

3.7.   Inter Sealine event outside club area with Sealiners from other areas: One suggested venue was Witsand. Craig knows about an ideal venue near Witsand with sufficient accommodation to accommodate all the Club members. He will pursue this possibility and report back. Once we get this information we will set a date and invite other Sealiners in that area to join us. Based on the outcome of this event a decision will be taken to maybe meet the PE gang halfway at e.g. Mosselbay for some form of competition.

 

3.8.   Angola trip: Latest: Not much feedback in this regard was received except for EXPAT (?) that also wants to join the tour. Should there be other people interested in going please make contact with him for transport arrangements. The rest of the information is all available on the site.

 

3.9.    Sealine Stickers: Marthin has indicated that this project is nearing completion and that the stickers should be available shortly. There will be several types of stickers for e.g. car, boat, bait box / cooler, licence disk, etc and prices would be from R 10.00 and up.

 

3.10.  Sealine Jacket and Rash Vest: Marthin lastly reported that the design of a Sealine Jacket and Rash Vest is also in its final stages and to please watch the site for further details in this regard.

 

3.11.  Hannes requested that as many members as possible attend the next meeting where he will be taking ID Photos (Mug Shots) to have membership cards made to identify yourself at our sponsors and other  shops, even if you do not currently get any benefit it will assist them in seeing how often we support them and might just persuade them to provide a sponsorship or discount to us.

Mobi Dick


Chairperson

 

Back To Top PM Quote Reply

 Posted: Fri May 14th, 2010 06:48 am
  PM Quote Reply
15th Post
Simen
Administrator


Joined: Wed Jun 13th, 2007
Location: Swakopmund, Namibia
Posts: 7324
Equipment: shimano/daiwa reels - blue marlin/ shimano/Waft rods
Best Catch: 120kg bronze whaler 27 kg cob 17kg kingfish, 13kg ...
Favorite Fishing Spot: Namibie--Winston,Mile 98, Arrarat, Blare.
Boat: none
Club: Henties Baai
Status: 
Offline
Mana: 
My Gallery: 
Bietjie skoon gemaak.

Back To Top PM Quote Reply  

 Posted: Thu Jun 10th, 2010 04:09 pm
  PM Quote Reply
16th Post
Mobi Dick
Sealiner


Joined: Fri Jan 16th, 2009
Location: Richwood (Close To Bothasig), South Africa
Posts: 290
Equipment: Purglas Execitive 400/2 & 400/3, Finchaser, Diawa SL 50 SH, ...
Best Catch: 13 kg Kob
Favorite Fishing Spot: Strand Area
Boat: Crayfish Dinghy with 15 hp Yamaha
Club: SSEC: WC
Status: 
Offline
Mana: 
Hi all I have just realised that a copy of the application form to join SSEC: WC has not been loaded on this site. Here it is for all of those who want to join. The bank account details to deposit the membership fee is on the form. Once completed please scan the application form and deposit slip and PM to our Treasurer, Nico Fourie aka Mobi Dick. He will then arrange to order your Sealine hats. Sorry Kaspaas for intefering on YOUR thread but this just had to be done. Please do not forget to indicate SSEC: WC and your username as reference on the depositslip. Your application can also be e-mailed to nico.fourie@dpw.gov.za

Attachment: SSEC-WC Membership Application.doc (Downloaded 13 times)

Last edited on Mon Jan 23rd, 2012 12:44 pm by Mobi Dick

Back To Top PM Quote Reply

 Posted: Tue Jun 15th, 2010 02:13 pm
  PM Quote Reply
17th Post
kaspaas
Sealiner


Joined: Fri Jan 9th, 2009
Location: Melkbosstrand, South Africa
Posts: 2907
Equipment: Lots and lots.... and growing as we speak!
Best Catch: Kob 17 kg, Steenbras 13,5kg, Garrick 7 kg, Sandshark 30 ...
Favorite Fishing Spot: Melkbosstrand, Skeleton Coast Namibia, Flamingo Lodge Angola
Boat: None, I cast far enough from the beach.
Club: Sealine Social Eds Club, WC
Status: 
Offline
Mana: 
My Gallery: 
Hi SSEC:WC Members and all interested Sealiners
 
Please take note of the Club’s Members meeting on Tuesday, 22 June 2010 in preparation of the Club’s competition on 26 June 2010 at Cape Point Reserve.

Date: Tuesday 22 June 2010
Time: 19H00 (Executive members meet at 18:00)
Venue: The Polo & Hunt Club, Durbanville

Please confirm if you will be able to attend.
 
All new and prospective members are most welcome.
 
Die klub se fasiliteite is in die middel van die resiesbaan in Durbanville. Ingang is in Race Course Road en baie duidelik gemerk. As jy by die baan se terrein indraai, draai onmiddellik regs en volg maar net die pad. Dis die lae geboutjies amper in die middel van die kompleks. Belangrik, dis nie die groot dubbelverdieping klubhuisgeboue onder links van die hoofingang nie.
Daar is ‘n kontantkroeg en die pryse is billik.
 
‘n Voorgestelde Agenda is ook aangeheg. Indien u enige items wil byvoeg, pm my asseblief.
 
Kaspaas
Klub Sekretaris
SSEC:WC
0727636100

Attachment: Agenda Members 22-06-2010.doc (Downloaded 12 times)

Back To Top PM Quote Reply  

 Posted: Thu Jun 17th, 2010 09:10 am
  PM Quote Reply
18th Post
***Galjoen***
Sealiner


Joined: Sat Dec 27th, 2008
Location: Cape Town, South Africa
Posts: 9376
Equipment: Loomis Franklin HMG, Diawai Saltist, Shimano Toruim +++
Best Catch: 3 M's
Favorite Fishing Spot: ***DE HOOP to False Bay***
Boat: Kanoo
Club: TRS : WP 778
Status: 
Offline
Mana: 
:fswim

Last edited on Wed Aug 25th, 2010 12:55 pm by ***Galjoen***

Back To Top PM Quote Reply

 Posted: Wed Jun 23rd, 2010 08:48 am
  PM Quote Reply
19th Post
kaspaas
Sealiner


Joined: Fri Jan 9th, 2009
Location: Melkbosstrand, South Africa
Posts: 2907
Equipment: Lots and lots.... and growing as we speak!
Best Catch: Kob 17 kg, Steenbras 13,5kg, Garrick 7 kg, Sandshark 30 ...
Favorite Fishing Spot: Melkbosstrand, Skeleton Coast Namibia, Flamingo Lodge Angola
Boat: None, I cast far enough from the beach.
Club: Sealine Social Eds Club, WC
Status: 
Offline
Mana: 
My Gallery: 
Hi All

I’m pleased to post the decisions taken at last night’s SSEC:WC members meeting.

1.     A number of new members attended the meeting. A hearty welcome to them.

2.     Logistical arrangements: Cape Point Reserve Competition  26 June 2010:

2.1.   Fishing area: Whole of Cape Point Reserve.

2.2.   Competition Secretary: ***Galjoen*** (Wikus) has been appointed for this competition.

2.3.   Start and end times of competition:
Start: 07:30 – 08:00
End (way-in): 14:30 – 15:00. (No grace after 15:00 and any late submissions will be disqualified).

NOTE: Members who do not make the morning starting time (08:00) will have grace until 09:00 to collect their Score Cards from the Competition Secretary, wherever he might be. Late-comers can contact him on his Cell (083 791 5339) to establish his whereabouts and to collect their Score cards BEFORE 09:00 from him. Please note that he WILL NOT issue Score cards to members who do not meet the final cut-off time of 09:00. Any members who do not meet this grace period shall be disqualified from the competition. They may, however, participate in the day’s fishing on a non-competitive basis and attend the weigh-in event, thus earning 15 points for attending the weigh-in event.

2.4.   Venue for issuing Score Cards: At the main gate to the Reserve.

2.5.  Return of Score Cards: Buffels Bay braai and picnic area.

2.6.  After party: Bring and braai at the Buffels Bay braai and picnic area.

2.7.  The Club will sponsor all participating members by paying their Fishing Permits for the day (R30,00)

3.     General:

3.1.  Winners of May Blouberg/Melkbosstrand competition: First:-Killer Strepie, Second: Hannes101, Third: ***Galjoen***. Congratulations to the winner, Killer Strepie who unfortunately could not attend last night’s meeting.

3.2.  Formal communicsations/statements on behalf of the Club: It was decided that no member may issue any statements or respond to any queries or comments on behalf of the Club, or commit the Club in any way. Any queries or comments should be referred to the Chairman (Moby Dick) or the Secretary (Kaspaas) for response.

3.3.  Galjoen Clinic – Feedback: The recent Galjoen Clinic was a tremendous success. The raffles held during the event brought in a generous amount to bolster the funds of the Club.

3.4.  The June competition will be the last competition for the Club’s current year. All members are urged to renew their annual membership fees as soon as possible. It is unchanged at R150,00 per member. Remember, only paid-up members qualify to compete in the July 2010 competition. Marthin and Seawiid (Treasurer) will place a post providing the Banking details where payments may be deposited.

3.5.   Sponsors: Alpha Pro Fishing Specialists has again made a very generous contribution in the form of a Torium 20 reel at greatly discounted price. This reel was reffled at the recent Galjoen Clinic. Club members are urged to support this sponsor whenever they procure fishing tackle. Another company, Coral Wetsuits, have offered 15% discount on all wetsuits purchased from them. Members wishing to make use of this offer should approach Kaspaas for a letter of introduction as proof of membership of SSEC:WC.

Another sponsor, Bennie Jordaan has indicated that he would present the Club with a custom made wooden lure with special inscription made on it as first prize to the Monthly Competition winner.

3.6.  Sealine Birthday bash: The annual Sealine Birthday bash will take place during November and will be at the Hole in the Wall again. Western Cape Sealiners are urged to attend this year. A number of SSEC:WC members have already indicated that they are interested. Mobi Dick (Nico) announced that he has accommodation available for 6 to 8 persons. Interested members should contact him in this regard.

3.7.   Annual general members meeting. In terms of the Club’s Constitution an AGM has to be held before end July. An announcement in this regard will be made within the near future.

3.8.    Inter-Sealine events outside the Club’s area: Although no new developments have been reported, this item will be retained on the agenda for future meetings. Sailfish (Hein) reported that a number of Sealiners from the Mossel Bay area have shown interest in joining the Club in an event at Stilbaai. He will follow it up and refer them to Kaspaas.

3.9.   Sealine Stickers: Marthin will place a post in this regard on the SSEC:WC announcements thread. Any members who require Sealine Stickers should contact him.

3.10.End of the year function: The Club’s first annual End of Year and prize giving function will take place on Saturday, 11 September 2010 at the Hunt and Polo Club, Durbanville. Further details in this regard will be posted on Sealine within the near future.

3.11.Beach Cleaning initiative: The Club will embark on this initiative during the warmer months. The details in this regard will be finalised during future Club meetings.

3.12.Sailfish (Hein) generously donated a Shimano Spinning/Dropshot reel that was raffled during last night’s meeting. Half the proceeds will go to the Gauteng raffle as support for that initiative.

3.13.Stilbaai Galjoen Derby: Although several Club members this year are participating as individuals as part of private teams, it was decided that the Club will enter a team representing SSEC:WC next year.


Kaspaas
Club Secretary

Back To Top PM Quote Reply  

 Posted: Wed Jun 23rd, 2010 10:57 am
  PM Quote Reply
20th Post
Marthin
Moderator


Joined: Wed Jul 9th, 2008
Location: Cape Town, Durbanville, South Africa
Posts: 13505
Equipment: BM G3, Seagrand II, Others, Shimano reels
Best Catch: 17kg Cracker, 11.8kg Cracker, 8kg Cracker, 7kg Steenie
Favorite Fishing Spot: Gouritzmond
Boat: None
Club: 
Status: 
Offline
Mana: 
All renewals/new members to be done into the following account at R150 each:

SSEC WC

Standard Bank


Savings Account

Branch code: 026509

Account number: 276286014


Please give RENEWAL & Username as reference. If you are a new member, please give your sealine username as reference. You will also need to get some paperwork done.


Last edited on Mon Feb 14th, 2011 11:01 am by Marthin

Back To Top PM Quote Reply


Current time is 01:15 pm Page:    1  2  3  4  5  6  ...  Next Page Last Page    
SEALINE - South African Angling and Boating Community > Fishing Tournaments and Events > SSEC > SSEC - WC > SSEC WC ANNOUNCEMENTS Top